Page 1 of 1

lipu ilo toki poki (email)

Posted: Thu Nov 14, 2002 8:42 am
by Roger Uchtmann

Retoki!


Mi manpa wan lipu ilo toki poki lon toki pona. Mi pilin e olin kalama
musi lon toki pona...


mi tawa

Roger