[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 590: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 646: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 1068: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3839)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 1068: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3839)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 1068: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3839)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5129: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3839)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5129: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3839)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5129: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3839)
wan toki mute: Toki Pona -> Toki Seki - Toki Pona Forums

wan toki mute: Toki Pona -> Toki Seki

Archives from the old Yahoo! group
Arĥivoj de la malnova Yahoo!-grupo
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Tomas.Klapka@seznam.cz
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

wan toki mute: Toki Pona -> Toki Seki

Postby Tomas.Klapka@seznam.cz » Wed Mar 27, 2002 4:44 pm


Toki pona,

I translated http://www.tokipona.org/tp-en.php into Czech (Dictionary Toki Pona
-> Czech)

It is in the WINDOWS-1250 coding (often used in Win CZ versions).

Sina jo e tenpo pona!

Tomas KlapkaA

a ach! aha! oh! och! au! (vyjadøuje emoci)
ala ne, zápor, žádný, nic, nula, ne-
ale oni, všichni, vše, cokoliv, úplný, celý
akesi obojživelník, plaz, ještìr(ka), atd.
anpa nízký, dno, snížit, dolu, pod, podlaha
ante odlišný, jiný, zmìnìný, jinak
awen udržet, zùstat, èekat

E

e (vyjadøuje pøímý objekt)
en a

I

ijo vìc, nìco, krámy, výbava, cokoliv
ike špatný, zlý
iki on, ona, ono, to, jemu, jí, toho, tomu
ilo náøadí, náèiní, stroj
insa mezi, støed, uprostøed, uvnitø, žaludek, torzo

J

jaki nechutný, odporný, hrubý, sprostý, špinavý
jan osoba, lid, èlovìk, bytí, nìkdo, kdokoliv, jeden
jelo žlutý, svìtle zelený
jo e mít, vlastnit, obsahovat, ovládat

K

kala ryba, moøský živoèich, moøská potvora
kalama zvuk, hluk, hlas
kama pøijít, stát se, objevit se, pøijet, uspìt, dokázat, pak
kan být/dìlat/jít s nìèím, doprovázet, souvisejíce s, mezi (vztah)
kapesi hnìdá, šedá
kasi rostlina, strom, døevo
ken moci, být schopen, mít možnost, možná, pravdìpodobnì, moc, síla
kepeken použít, s použitím (nìèeho)
kili ovoce, zelenina
kin jinak, také, dokonce, jistì, skuteènì
ko lepidlo, pasta, hmota, látka, podstata, prášek
kon vzduch, vítr, èich, atmosféra, nálada, duch, duše
kule barva
kute e slyšet, poslouchat

L

la (používá se mezi pøíslovcem [kontextovým] a podmìtem)
lape odpoèívat, spát
laso modrá, tmavì zelená
lawa hlava, hlavní, vùdèí, mysl, mozek, názor, myšlenka
leko blok, ètvercový objekt, kostka, schody
len obleèení, textil
lete studený, neuvaøený
li (oddìluje jakýkoliv podmìt kromì mi a sina od jeho slovesa)
lili malý, trochu, krátký, ménì, mladý
linja linie, èára, rodina, lano, vlákno, struna, kabel, øetìz, pouto
lipu papír, karta, lístek, placka
loje èervený
lon být nìkde, v, pøítomný, existovat
luka ruka, paže, pìt, pøíliš komplikované èíslo nebo vìc
lukin e vidìt, vnímat, chápat, dívat se, sledovat, dávat pozor, navštívit
lupa díra, smyèka, okno, dveøe, hrdlo, ústí

M

ma zem, Zem, stát, venkovní prostor
mama otec, matka, rodiè
mani peníze, materiální bohatství, poklad, mìna
meli žena, samice, dívka, manželka
mi já, mì, mi, my
mije muž, samec, chlapec, manžel
moku jídlo, potrava
moku e jíst, pít, polikat, hlt
moli zemøít, smrt, zabít
monsi zpìt, za, pozadí
mun mìsíc
musi hrát, užívat si, rekreovat, dìlat umìní, tvùrèí aktivita
mute nìkolik, velmi, tolik, poèet, množství, hodnì, èetný, více

N

nanpa èíslo (øádové èíslovky)
nasa šílený, hloupý, opilý, podivný, tajuplný, nadpøirozený
nasin cesta, zvyk, obyèej, silnice, dráha
nena kopec, hora, boule, hrbol, knoflík, tlaèítko
ni tohle, tento, tyhle
nimi jméno, jmenovat se
noka noha, chodidlo, jít pìšky, stopa

O

o O! (vokativ nebo imperativ)
oko oko
olin e milovat (láskyplnì)
open e otevøít, zapnout

P

pakala e zpackat, rozboøit, zlomit, rozbít, zranit, poškodit, nehoda
pali život, èinnost, práce, skutek, èin, projekt
pali e dìlat, vytváøet, úèinkovat, pracovat, fungovat, být živý
palisa hùl, prut, tyè, dlouhé nebo ukazovací vìci
pana e dát, položit, poslet, umístit, vypustit, vyslat
pi (vyjadøuje vztah - 2. pád)
pilin cítìní, srdce, emoce
pimeja èerný, tmavý, temnota, stíny
pini hotovo, uplynulé, minulost, pøipravený, konec, pøed (èasovì)
pini e dokonèit, uzavøít, vypnout
pipi hmyz, veš, pavouk
poka strana, bok, sousedství, blízko k, vedle
poki nádoba, krabice, èíše, mísa, sklenka
pona dobrá, pìkný, kladný, správný, ano, skvìlé, dík!, snadný, pravý

S

sama stejný, podobný, vypadající stejnì, rovnající se, jako
seli oheò, horko, teplo, uvaøený
selo povrch, vnìjší povrch, kùže, skoøápka, kùra, tvar
seme co, který
sewi vysoký, nahoøe, nad, vrchol, nahoru, pøes, na, urozený, náboženský,
nadpøirozený
sijelo tìlo, fyzický, stav, zdravý
sike kruh, kolo, koule, mýè, cyklus, rok, skupina, komunita, spoleènost
sin nový, èerství, jiný, další
sina ty, vy
sinpin èelo, pøedek, hruï, stìna
sitelen obraz, kresba, idea
sona vìdomost, vìda, inteligence, rozumìt, moudrost, vìdìt jak
soweli suchozemský savec, zvíøe
suli velký, vysoký, dùležitý
suno slunce, svìtlo
supa horizontální povrch, deska, rovina, židle, køeslo
suwi sladký, bonbón, bystrý, šikovný

T

tan od, s (7. pád), kvùli, z dùvodu
taso ale, jenom
tawa jít nìkam, pohybovat se, chodit, cestovat, do, aby, pro, až do
telo voda, kapalina, džus, omáèka
tenpo èas, perioda, jestliže, když
toki jazyk, hovor, øeè, komunikace
tomo dùm, pokoj, místo, stavba, konstruovaný prostor
tu dva

U

unpa e mýt pohlavní styk s
uta ústa
utala bojovat, udeøit, zaútoèit, válka, bitva, soutìžit

W

walo bílá
wan jedna, nìjaký, jednotka, èlen, èástice, èást, kousek
waso pták, létající zvíøe
wawa silný, energie, tìžký, prudký, intenzivní, jistý
weka pryè
wile e chtít, potøebovat, pøát si, muset, bude (budoucí èas)


Sonja Elen Kisa
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

RE: wan toki mute: Toki Pona -> Toki Seki

Postby Sonja Elen Kisa » Wed Mar 27, 2002 4:53 pm


pona mute!! Excellent!

mi pana e iki lon www.tokipona.org!
I will post it on the site!

Sonja :D

-----Original Message-----
From: Tomas.Klapka@seznam.cz [mailto:Tomas.Klapka@seznam.cz]
Sent: March 27, 2002 3:45 PM
To: tokipona@yahoogroups.com
Subject: [tokipona] wan toki mute: Toki Pona -> Toki Seki


Toki pona,

I translated http://www.tokipona.org/tp-en.php into Czech (Dictionary
Toki Pona -> Czech)

It is in the WINDOWS-1250 coding (often used in Win CZ versions).

Sina jo e tenpo pona!

Tomas KlapkaTo unsubscribe from this group, send an email to:
tokipona-unsubscribe@yahoogroups.comYour use of Yahoo! Groups is subject to
http://docs.yahoo.com/info/terms/[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Return to “toki pini pi kulupu Jaku”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests