Page 1 of 1

Love and death...

Posted: Thu Jun 20, 2013 6:31 am
by janKalepa
taso la olin en moli li ken ante e ijo ali.

Re: Love and death...

Posted: Thu Jun 20, 2013 9:17 am
by janSilipu
a! lon. taso pilin taso.

Re: Love and death...

Posted: Thu Jun 20, 2013 4:27 pm
by janMato
"taso la" mistake or did you have something in mind there? (but if? only if? *only* emphatic?)

Re: Love and death...

Posted: Fri Jun 21, 2013 2:15 am
by janKalepa
janMato wrote:"taso la" mistake or did you have something in mind there? (but if? only if? *only* emphatic?)


I thought, "ONLY"

Re: Love and death...

Posted: Fri Jun 21, 2013 10:59 am
by janSilipu
olin en moli taso.

Re: Love and death...

Posted: Fri May 22, 2015 1:08 pm
by jan pali pi jan Jesu
moli li lon kin tan ni: jan ali li pali ike mute. jan sewi Jawe li toki e ni tawa Atam: o moku kili ali, o moku ala e kili ike wan. Atam li moku e kili ike wan tan ni: ona li wile sona e ali. Atam pali e ni la kon pi jan ali li moli. tenpo ni la mi mute li jo e moli tan ni: mi ali li pali ike.

死哩在也从这 、人全哩工歹大。人上じゃゑ理言吧这去あたん、令采果全、令采不吧果歹一。あたん理采吧果歹一从这、他理要知吧全。あたん工吧这喇的人全理死。时这喇我们理有吧死从这、我全理工歹。

Re: Love and death...

Posted: Fri May 22, 2015 5:45 pm
by janKipo
'pali e ike mute', 'tawa jan Atan' 'moku e kili' 'jan Atan' 'jan Atan li pali e ni' 'pali e ike' Note ''mi ali li jo e moli' means "We each have a death" not "We each have to die"